نمایش همه   رویداد های مهم :
اخبار مرکز :
زنجیره های بستگی یا بلوکی و قرارداد های هوشمند
موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران وبینار یک روزه برگزار می کند: زنجیره های بستگی یا بلوکی و قرارداد های هوشمند
 
اطلاعیه فوری
ثبت نام ورودی های بهمن ماه 1400
اطلاعیه مهم ثبت نام نیم سال دوم 1401-140
دوره جامع داوری