نمایش همه   آخرین اخبار مرکز :
 
 
نمایش همه اطلاعیه های مرکز :
 
 
  پرسنل و دست اندرکاران مرکز :
ردیف : تصویر : نام و نام خانوادگی : مسئولیت : شماره تماس :
1   دکترحسین میرمحمدصادقی ریاست مرکز 113
2   دکتر هوشنگ عیدی سرپرست مدیریت آموزش 104
3   آقای محمدرضا سمامی مدیر امور مالی 105
4 خانم اسفندیاری مسئول امور فرهنگی 114
5   خانم عباسی کارشناس فارغ التحصیلان 108
6   خانم صالحی کارشناس مسئول آموزش 115
7   خانم فتحی مهدی آبادی کارشناس آموزش 118
8   خانم اسفندیاری کارشناس آموزش 116
9   خانم اشرف اسلامی کارشناس آموزش 103
10   آقای غزنویان کارشناس آموزش 115
11   خانم نیکخو کارشناس آموزش 114
12   آقای شوشتری مسئول تدارکات 106
13   آقای پورمهدی مسئول حراست ---