نمایش همه   آخرین اخبار مرکز :
 
 
نمایش همه اطلاعیه های مرکز :
 
 
  راهنمای امتحانات سامانه های سما

راهنمای امتحانات سامانه ی سما لاین اساتید و سما لایو دانشجویان
راهنمای امتحانات سامانه ی سما لاین اساتید و سما لایو دانشجویان


فیلم آموزشی 1

فیلم آموزشی 2

فیلم آموزشی 3