نمایش همه   آخرین اخبار مرکز :
 
 
نمایش همه اطلاعیه های مرکز :
 
 
  رشته ها و مقاطع موجود

عناوین رشته های مرکز :
- كاردانی حرفه‌ای بازاریابی
- كاردانی حرفه‌ای بازرگانی - امور گمركی
- كاردانی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری صنعتی
- كاردانی حرفه‌ای حسابداری – حسابرسی
- كاردانی حرفه‌ای مدیریت كسب و كار
- كارشناسی حرفه‌ای امور گمرکی
- كارشناسی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
- كارشناسی حرفه‌ای مدیریت بورس
- كارشناسی حرفه‌ای مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی
- کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار
- کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی
- كاردانی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری مالی
- كارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابرسی
- كارشناسی حرفه‌ای خدمات بازرگانی بین المللی