امروز :1397/12/29  |  ساعت :


راهنمای استفاده از سامانه هم آوا دانشجویان جدید الورود


1
بسمه تعالي
راهنماي نحوه استفاده از سامانه جامع آموزش)همآوا(
جهت مشاهده اطلاعات و پیش ثبتنام پذیرفتهشدگان جدیدالورود
دوره مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفهاي مهرماه سال 1396
ضمن عرض تبريك و آرزوی موفقیت برای کلیه پذيرفتهشدگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای مهرماه سال 1396 ،
پذيرفتهشدگان میبايست برای ثبتنام به نشانی www.edu.uast.ac.ir مراجعه و از قسمت "ثبتنام پذیرفتهشدگان جدیدالورود"
ابتدا نسبت به ثبتنام اينترنتی خود اقدام نموده و سپس برای تكمیل مراحل ثبتنام با در دست داشتن مدارک زير به صورت حضوری طبق
اطلاعیه مندرج در سامانه به مرکز آموزشی مربوط مراجعه نمايند.
مدارك لازم براي ثبتنام:
1 شش قطعه عكس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ - 4 × 3 تهیه شده در سال جاری.
2 اصل شناسنامه جهت مطابقت با تصوير بارگذاری شده بر روی سامانه. -
3 اصل کارت ملی جهت مطابقت با تصوير بارگذاری شده بر روی سامانه. -
4 اصل مدرک فوق ديپلم و يا کاردانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تايید شورای عالی انقلاب فرهنگی و يا وزارت علوم، -
تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و يا مدرک کاردانی پیوسته آموزشكدههای فنی و حرفهای وزارت آموزش و
پرورش.
5 اصل کاربرگ شماره - 103 )فرم تايیديه معدل( جهت فارغالتحصیلانی که تاکنون گواهینامه پايان تحصیلات برای آنان صادر نشده
است.
6 اصل کاربرگ شماره - 101 )گواهی اشتغال( به کار با امضا و مهر بالاترين مقام مسئول، آخرين فیش حقوقی و آخرين حكم کارگزينی يا
قرارداد معتبر انجام کار )برای پذيرفتهشدگان سهمیه شاغل(.
7 مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند - 3 - 2 مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 4 دفترچه راهنمای پذيرش
مذکور مشخص نمايد )برای برادران(.
تذکر: " پذیرفتهشدگان میبایست قبل از مراجعه به مرکز آموزشی کلیه امور مربوط به ثبتنام اینترنتی از قبیل تكمیل
اطلاعات فردي، بارگذاري عكس و فرمهاي مربوط را انجام دهند".
2 پیوست شماره
2
نحوه ورود به سامانه:
جهت ورود به سامانه میبايست پس از ورود به صفحه " ثبتنام پذیرفتهشدگان جدیدالورود" با توجه به مقطع تحصیلی بر روی
لینك "ثبتنام پذیرفتهشدگان کارشناسي مهر 96 " کلیك نموده و پس از وارد نمودن نام کاربری )کدملي( و رمز عبور )شماره
شناسنامه( وارد سامانه شويد.
تذکر: پذيرفتهشدگان پس از ورود به سامانه، میتوانند نام ونام خانوادگي خود را در سمت چپ بالای صفحه مشاهده نموده و نسبت به
انجام عملیات مورد نظر اقدام نمايند.
نحوه ثبتنام
پذيرفتهشدگان میبايست پس از ورود به سامانه با کلیك بر روی گزينههای تكميل اطلاعات فردي، آپلود عكس، کپي کارت ملي،
کپي تمامي صفحات شناسنامه، کارت پایان خدمت و معافيت، گواهي موقت/دانشنامه، کاربرگ 103 ، کاربرگ 101 ، کاربرگ 218 و کاربرگ 104 نسبت به بارگذاری، تكمیل و تايید اطلاعات به شرح زير اقدام نمايند.
 فرم تكميل اطلاعات فردي
پذيرفتهشدگان میبايست در منوی "تكميل اطلاعات فردي" تمامی اطلاعات شناسنامهای و سوابق تحصیلی موجود در سامانه را با
مدارک اصلی خود تطبیق داده و پس از تكميل فیلدهای قابل ويرايش، با کلیك بر روی دکمه "ثبت فرم" نسبت به تايید اطلاعات اقدام
نمايند.
تذکر 1 : اطلاعات غیر قابل ويرايش موجود در فرم "تكميل اطلاعات فردي" از اطلاعات درج شده توسط داوطلب در سايت سازمان
سنجش آموزش کشور بارگذاری شده است و قابل تغییر نمیباشد.
تذکر 2 : در صورت وجود هر گونه مغایرت در فرم "تكميل اطلاعات فردي" پذيرفتهشده میبايست در زمان ثبتنام حضوری، مراتب را
به مرکز آموزشی اطلاع دهد.
تذکر 3 : در صورت وجود مغایرت اعم از معدل کل، نوع مدرك تحصيلي و سهميه قبولي، پذيرفتهشدگان میبايست نسبت به تكمیل و
بارگذاری کاربرگ 104 )تعهد براي پذیرفتهشدگان داراي مغایرت( در سامانه اقدام نمايند.
 آپلود عكس
با انتخاب گزينه" آپلود عكس" و کلیك بر روی "دکمه افزودن" میبايست نسبت به بارگذاری عكس پرسنلی پشت سفید تمام رخ
4 × 3 در سامانه اقدام نمايید )حداکثر حجم 250 کیلو بايت و فرمت JPG .)
3
 کپي کارت ملي:
با انتخاب گزينه" کپي کارت ملي" و کلیك بر روی "دکمه افزودن" می بايست نسبت به بارگذاری پشت و روی کارت ملی در سامانه
اقدام نمايید )حداکثر حجم 250 کیلو بايت و فرمت JPG .)
تذکرمهم: برای بارگذاری تصوير پشت کارت ملی، میبايست مجددا با کلیك بر روی دکمه افزودن نسبت به بارگذاری تصوير بعدی اقدام
نمايید.
 کپي کل صفحات شناسنامه:
با انتخاب گزينه"کپي کل صفحات شناسنامه" و کلیك بر روی "دکمه افزودن" می بايست نسبت به بارگذاری تمامی صفحات
شناسنامه در سامانه اقدام نمايید )حداکثر حجم 250 کیلو بايت و فرمت JPG .)
تذکرمهم: برای بارگذاری بیش از يك صفحه شناسنامه، میبايست مجددا با کلیك بر روی دکمه افزودن نسبت به بارگذاری صفحات بعدی
شناسنامه اقدام نمايید.
 کارت پایان خدمت یا معافيت
با انتخاب گزينه" کارت پایان خدمت / معافيت" و کلیك بر روی "دکمه افزودن" میبايست نسبت به بارگذاری پشت و روی کارت
پايان خدمت يا معافیت در سامانه اقدام نمايید )حداکثر حجم 250 کیلو بايت و فرمت JPG .)
تذکرمهم: برای بارگذاری تصوير پشت کارت پايان خدمت يا معافیت، میبايست مجددا با کلیك بر روی دکمه افزودن نسبت بهه بارگهذاری
تصوير بعدی اقدام نمايید.
 گواهينامه موقت/ دانشنامه
با انتخاب گزينه"گواهي نامه موقت/دانشنامه" و کلیك بر روی "دکمه افزودن" میبايست نسبت به بارگذاری مدرک تحصیلی قبلی
در سامانه اقدام نمايید )حداکثر حجم 250 کیلو بايت و فرمت JPG .)
تذکر: در صورت عدم دريافت گواهینامه موقت/ دانشنامه پذيرفتهشدگان میبايست کاربرگ 103 )تایيد معدل براي دانش آموختگان
و دانشجویان نيمسال آخر( را تكمیل و نسبت به بارگذاری آن بر روی سامانه اقدام نمايند.
 کاربرگ 103 )تایيد معدل براي دانش آموختگان و دانشجویان نيمسال آخر(
پذيرفتهشدگان فاقد گواهي نامه موقت/دانشنامه میبايست با کلیك بر روی دکمه "لطفا قبل از آپلود فايل اینجا را دانلود نمايید" ابتدا
فرم مورد نظر را دانلود و پس از تكمیل نسبت به بارگذاری آن از طريق گزينه کاربرگ 103 و دکمه "افزودن " اقدام نمايند.
تذکر: در صورتیكه فرم تايیديه معدل قبلا )در زمان ثبتنام اينترنتی سازمان سنجش آموزش کشور( تكمیل شده است نیازی به دانلود
مجدد نمیباشد و صرفا میبايست فرم تكمیل شده در سامانه بارگذاری گردد.
4
 کاربرگ 101 )سهميه شاغل (
پذيرفتهشدگان سهمیه شاغل میبايست با کلیك بر روی دکمه "لطفا قبل از آپلود فايل اینجا را دانلود نمايید" ابتدا فرم مورد نظر را
دانلود و پس از تكمیل نسبت به بارگذاری آن از طريق گزينه کاربرگ 101 و دکمه "افزودن " اقدام نمايند.
تذکر: در صورتیكه فرم "سهميه شاغل" قبلا )در زمان ثبتنام اينترنتی سازمان سنجش آموزش کشور( تكمیل شده است نیازی به
دانلود مجدد نمیباشد و صرفا میبايست فرم تكمیل شده در سامانه بارگذاری گردد.
 کاربرگ 218 )ضوابط آموزشي(
پذيرفتهشدگان می بايست پس از مطالعه دقیق ضوابط آموزشی با کلیك بر روی گزينه "تایيد" نسبت به اطلاع و رعايت تمامی ضوابط و
مقررات آموزشی درج شده در فرم مربوط اقدام نمايند.
 کاربرگ 104 )تعهد براي پذیرفتهشدگان داراي مغایرت (
در صورت وجود هر گونه مغايرت در فرم "تكميل اطلاعات فردي" اعم از معدل کل، نوع مدرک تحصیلی، سهمیه قبولی، پذيرفتهشدگان
می بايست با کلیك بر روی دکمه "لطفا قبل از آپلود فايل اینجا را دانلود نمايید" ابتدا کاربرگ 104 را دانلود و پس از تكمیل نسبت به
بارگذاری آن اقدام نمايند.
 مغایرت:
پس از تايید اطلاعات توسط مرکز آموزشی، در صورت وجود مغايرت و ثبت آن توسط مرکز آموزشی در سامانه، پذيرفتهشدگان میتوانند
لیستی از مغايرتهای ثبت شده را در قسمت "مغایرت " مشاهده نمايند.
تذکرات مهم:
 مهلت ثبت اينترنتی پذيرفتهشدگان تا تاریخ 06 / 07 / 96 میباشد.
 پذيرفتهشدگان میبايست قبل از مراجعه به مرکز آموزشی نسبت به تكمیل اطلاعات فردی، بارگذاری عكس و فرمهای مربوط
اقدام نمايند.
 پذيرفتهشدگان میبايست پس از انجام ثبتنام اينترنتی با در دست داشتن اصل تمامی مدارک بارگذاری شده در سامانه تا تاريخ
مذکور جهت تكمیل مراحل ثبتنام به مرکز آموزشی مراجعه نمايند.

فایل رویداد راهنمای استفاده از سامانه هم آوا دانشجویان جدید الورود

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران می باشد.

طراحی و توسعه توسط شرکت نصف جهان © 2016